Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej i za zainteresowanie naszą firmą. Dla firmy Michael Weinig AG i całej Grupy Weinig (zwanej dalej „Grupą Weinig”) ochrona danych jest nie tylko wymogiem prawnym, lecz także wyrazem uczciwego i prawidłowego stosunku do pracowników i partnerów biznesowych. Dlatego też ochrona dóbr osobistych zarówno pracowników, jak i wszystkich partnerów biznesowych jest zadeklarowanym celem przedsiębiorstwa. W tym celu Grupa Weinig tworzy odpowiedni poziom ochrony danych na całym świecie w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). W związku z tym informujemy Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe to dane, które umożliwiają ustalenie tożsamości danej osoby. Nie ma znaczenia, czy ustalenie to można uzyskać na podstawie jednej informacji – rzadko będzie to miało miejsce. Im więcej informacji i danych można jednak połączyć, tym precyzyjniej można zidentyfikować daną osobę. Dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, wiek, adres e-mail i numer telefonu, a także adres IP.

Ta witryna należy do oferty internetowej Grupy Weinig.

1 Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za niniejsze strony internetowe jest firma Michael Weinig AG, Weinigstraße 2/4, 97941 Tauberbischofsheim, Niemcy, jeśli użytkownik odwiedza stronę  www.weinig.com lub die HOLZ-HER GmbH, Plochinger Str. 65, 72622 Nürtingen, Niemcy, jeśli użytkownik odwiedza stronę www.holzher.de.

2 Twoje prawa

Oczywiście zachowujesz kontrolę nad wszystkimi danymi osobowymi, które udostępniasz nam bezpośrednio lub pośrednio podczas odwiedzania witryny internetowej i korzystania z naszych usług. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o Twoich prawach. Korzystanie i dochodzenie tych praw jest dla Ciebie bezpłatne (ewentualnie możesz ponieść koszty komunikacji z nami, np. opłaty pocztowe). Skontaktuj się z osobami wymienionymi w rozdziale 8, aby dochodzić swoich praw.

2.1 Prawo do informacji

Masz prawo do otrzymania w dowolnym momencie informacji o swoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane.

2.2 Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody na gromadzenie danych. Prawo to obowiązuje ze skutkiem na przyszłość – nie dotyczy to danych zgromadzonych do momentu uprawomocnienia się wycofania zgody.

2.3 Prawo do przesyłania danych

Masz prawo do otrzymywania swoich danych w powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i/lub do zwrócenia się do nas z prośbą o przesłanie tych danych do innego miejsca lub innego podmiotu odpowiedzialnego.

2.4 Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych.

2.5 Prawo do złożenia skargi

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego lub właściwego organu, jeśli istnieje powód jej wniesienia. W celu skorzystania z tego prawa oraz z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z osobami wymienionymi na końcu niniejszej Polityki prywatności.

3 Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Grupę Weinig

Grupa Weinig gromadzi, przetwarza i przechowuje Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrazisz na to zgodę.

Dane te uzyskujemy na dwa sposoby: dane zostały przez Ciebie przekazane lub zbieramy je podczas korzystania z naszych usług; 

3.1 Dane, które nam przekazujesz

Z reguły możesz korzystać z naszej strony internetowej bez aktywnego przekazywania nam danych osobowych. W przypadku niektórych usług, takich jak formularze kontaktowe, prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres firmy, w celu przetworzenia usługi szybko i w sposób przyjazny dla użytkownika lub w celu zaoferowania usługi w ogóle (np. aby przetworzyć zapytanie instalatorów potrzebujemy danych kontaktowych osoby składającej zapytanie lub adresu e-mail w celu wysłania informacji prasowych).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług oferowanych w tej witrynie internetowej znajdują się w rozdziale 3.7 niniejszej Polityki prywatności.

3.2 Dane, które otrzymujemy w wyniku korzystania przez Ciebie z naszych usług

Niektóre dane osobowe są zbierane automatycznie i z przyczyn technicznych podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są zapisywane bez Twojej interwencji i przechowywane aż do momentu zautomatyzowanego usunięcia  :

 • adres IP komputera, z którego wysyłane jest zapytanie
 • data i godzina dostępu
 • nazwa i adres URL pobranego pliku
 • objętość przesyłanych danych i status dostępu (przesłano plik, nie znaleziono pliku itd.)
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (Referrer URL)
 • używana przeglądarka, w razie potrzeby ustawienia przeglądarki i ewentualnie system operacyjny komputera
 • oraz nazwa Twojego dostawcy usług dostępu do Internetu.

Podane dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej witryny internetowej
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • inne czynności administracyjne

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych powyżej w odniesieniu do gromadzenia danych. Zebrane w ten sposób dane w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby.

Ponadto podczas odwiedzania naszej witryny internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziałach  .6 i 3.7 niniejszej Polityki prywatności.

3.3 Przekazywanie danych w ramach grupy przedsiębiorstwa

W celu przetworzenie Twojego zapytania niezbędne dane są w razie potrzeby przekazywane przedsiębiorstwom Grupy Weinig.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody w ramach zapytania, dane te zostaną również przekazane firmom należącym do Grupy Weinig (np. partnerom handlowym) w celu uzyskania dalszej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie przedsiębiorstwa Grupy Weinig zawarły umowy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

3.4 Przekazywanie danych poza grupa przedsiębiorstwa

Twoje dane mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie.

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim, jeśli powyższe warunki nie są spełnione. Ponadto podejmujemy odpowiednie działania i przeprowadzamy regularne kontrole, aby upewnić się, że gromadzone przez nas dane nie mogą być przeglądane lub udostępniane osobom trzecim z zewnątrz.

3.5 Przekazywanie danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym

Dane mogą być przekazywane odbiorcom w państwach spoza Unii Europejskiej (tzw. państwach trzecich) przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

3.6 Pliki cookie

Na naszych stronach używamy plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane w urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzasz naszą witrynę. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym i – zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – nie mogą zawierać wirusów, trojanów lub innych złośliwych programów.

W plikach cookie zapisywane są informacje, które w każdym przypadku są powiązane z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast otrzymujemy informacje na temat Twojej tożsamości.

Stosowanie plików cookie z jednej strony ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tzw. plików cookie sesji, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Pliki te są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas, aby poprawić łatwość obsługi. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby korzystać z naszych usług, system automatycznie rozpozna, że byłeś/byłaś już u nas i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś/wprowadziłaś, aby nie trzeba było wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty (patrz rozdział 3.7). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne wykrycie ponownych odwiedzin naszej strony przez użytkownika. Pliki te są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są wymagane do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Jednakże całkowita dezaktywacja plików cookie może uniemożliwić skorzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej.

Grupa Weinig używa w swoich witrynach internetowych następujących własnych plików cookie:

domena: www.weinig.com
nazwa: cua
zawartość: prawda (true), jeśli zgadzasz się na ustawienie plików cookie
okres ważności/przechowywania: 999 dni

domena: www.holzher.de
nazwa: cua
zawartość: prawda (true), jeśli zgadzasz się na ustawienie plików cookie
okres ważności/przechowywania: 999 dni

Inne usługi, z których korzystamy na naszych stronach, mogą ewentualnie używać dodatkowych plików cookie. Są one opisane poniżej dla każdej usługi lub funkcji.

3.7 Usługi i funkcje na stronach internetowych

Z podanymi poniżej (częściowo wewnętrznymi) odbiorcami danych uzgodniono odpowiedni poziom ochrony danych lub przetwarzają oni dane na zlecenie Grupy Weinig.

3.7.1 Sklep internetowy i konto klienta w serwisie weinigshop.com

Podmiot odpowiedzialny Michael Weinig AG prowadzi sklep internetowy na stronie weinig-shop.com. Dane osobowe zbieramy tylko wtedy, gdy podasz je dobrowolnie podczas procesu zamówienia lub otwierania konta klienta w sklepie internetowym. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umowy. Po całkowitej realizacji umowy Twoje dane zostaną zablokowane i usunięte po wygaśnięciu przepisów podatkowych i handlowych, chyba że wyraźnie zgodzisz się na dalsze wykorzystanie danych.

Twoje dane mogą być przekazywane w podanym wyżej celu dostawcom usług (firmom wysyłkowym i dostawcom usług płatniczych, patrz także 3.7.3), którzy wspierają nas i których oczywiście starannie wybraliśmy. W przeciwnym razie Twoje dane zostaną przekazane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani. Gwarantuje się, że wszystkie podmioty otrzymujące dane spełniają wymogi ochrony i bezpieczeństwa danych.

Konto użytkownika sklepu internetowego można założyć bezpłatnie. W tym celu rejestrujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także hasło do Twojego konta użytkownika. Pozwala to na przechowywanie różnych adresów dostawy i rozliczeń, przyspiesza proces płatności za następny zakup, śledzenie wszystkich bieżących zamówień, przeglądanie historii poprzednich zamówień, zarządzanie ustawieniami konta klienta i zmianę hasła.

W każdym momencie możesz również zalogować się do naszego sklepu, aby sprawdzić status zamówienia lub złożyć kolejne zamówienia bez konieczności ponownej rejestracji.

W przypadku zamówienia towaru gromadzimy dodatkowo adres dostawy i adres do faktury oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać odpowiedzi na pytania podczas procesu zamawiania. Dane te będą przechowywane na koncie użytkownika dla przyszłych zamówień.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia konta użytkownika na podstawie swoich praw opisanych w rozdziale 3.7.15.

W sklepie internetowym (patrz rozdział 3.6) tworzone są dodatkowe pliki cookie, które z technicznego punktu widzenia są niezbędne do działania systemu sklepu internetowego. Te pliki cookie zapisują Twój login i koszyk podczas zakupów.

3.7.2 Katalog produktów na stronie holzherparts.de i holzher.parts.

Podmiot odpowiedzialny HOLZ-HER GmbH oferuje na stronach www.holzherparts.de i www.holzher.parts katalog produktów lub części zamiennych bez możliwości bezpośredniego zamówienia. Dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy przekażesz je nam dobrowolnie w trakcie zapytania. Dane te służą do przygotowania i wysłania konkretnej oferty na żądaną część zamienną. Jeśli zaakceptujesz tę ofertę, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane oraz, w razie potrzeby, przekazywane usługodawcom pomocniczym (np. firmom wysyłkowym).

W razie potrzeby przechowujemy w naszych systemach informacje o zamówionych lub dostarczonych częściach zamiennych w celach związanych z dokumentacją maszyn. Informacje te nie zawierają żadnych danych osobowych.

W przeciwnym razie Twoje dane zostaną przekazane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani. Gwarantuje się, że wszystkie podmioty otrzymujące dane spełniają wymogi ochrony i bezpieczeństwa danych.

3.7.3 PayPal

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub biznesowymi. Ponadto PayPal oferuje możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pomocą adresu e-mail, nie ma więc klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i świadczy usługi ochrony kupującego. PayPal ma status banku przynajmniej w niektórych krajach i dlatego może podlegać innym lub rozszerzonym przepisom prawa.

Europejskim operatorem PayPal jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli w trakcie składania zamówienia dana osoba wybierze opcję płatności „PayPal” w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, dana osoba wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przekazywane do PayPal to z reguły imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem, np. adres do faktury, są również niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.

Celem przesłania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych udostępni PayPal dane osobowe, szczególnie jeśli istnieje uzasadniony interes przesłania tych danych. Dane osobowe wymieniane pomiędzy PayPal a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych mogą być przekazywane przez PayPal do biur informacji kredytowej. Celem przekazania tych danych jest weryfikacja tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe firmom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli dane te mają być przetwarzane na zlecenie PayPal.

Osoba zainteresowana ma możliwość wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (zgodnego z umową) przetwarzania płatności.

Aktualna polityka prywatności PayPal znajduje się na stronie internetowej https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

3.7.4 Konkursy z nagrodami

Od czasu do czasu Grupa Weinig organizuje na tych stronach internetowych konkurs z nagrodami. W celu przeprowadzenia konkursu Grupa Weinig gromadzi dane osobowe uczestnika. Są to: forma zwracania się, pełne imię i nazwisko oraz adres, adres e-mail oraz, w indywidualnych przypadkach, numer telefonu, jeśli potrzebny jest szybki kontakt. Dane te zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do powiadomienia zwycięzców e-mailem, pocztą i/lub telefonicznie. Do wysłania nagrody wykorzystywane są również dane adresowe. W niektórych przypadkach za wysyłkę odpowiada partner, który przyznaje nagrody. W takim przypadku dane adresowe są przekazywane do odpowiedniego partnera kooperacyjnego w określonym celu. Dane są zbierane wyłącznie przez Grupę Weinig. Dane nie są przekazywane innym firmom zewnętrznym.

Dane te nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Zostaną one usunięte nie później niż trzy miesiące po zakończeniu danego konkursu, o ile użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystanie.

W celach statystycznych analizujemy przy zachowaniu anonimowości, ilu uczestników wzięło udział w danym konkursie. Analiza ta nie pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych uczestników.

3.7.5 Formularze kontaktowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie osobiste. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, zarejestrujemy z reguły przynajmniej formę zwracania się, Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie szybko i indywidualnie. Jeśli chcesz, aby skontaktowano się z Tobą telefonicznie, podaj nam również swój numer telefonu. W zależności od przyczyny zapytania (np. wezwanie serwisanta), dalsze dane mogą być również gromadzone i przechowywane jako obowiązkowe pole. W zależności od przyczyny lub przekazanych danych (np. o danej maszynie) możemy przekazać Twoje dane innym firmom Grupy Weinig.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na Twoje zapytanie lub do jego przetworzenia. Nie będą one wykorzystywane do rozmów handlowych lub innych celów reklamowych, chyba że wyraźnie wyrazisz na to zgodę.

3.7.6 Biuletyn

Jeśli zarejestrujesz się na liście odbiorców naszego biuletynu, wykorzystamy wymagane dane lub oddzielnie podane przez Ciebie dane w celu regularnego wysyłania naszego biuletynu e-mail za Twoją zgodą. Rejestracja odbywa się w oparciu o bezpieczną i uznaną procedurę Double-Opt-In. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając wiadomość na podany poniżej adres e-mail lub klikając odpowiedni link w biuletynie.

Biuletyn jest zarządzany i wysyłany za pośrednictwem systemów starannie dobranego usługodawcy zobowiązanego do ochrony danych.

3.7.7 Informacje o produkcie w oparciu o zakupione produkty

Jeżeli w związku ze sprzedażą produktu lub usługi otrzymamy Twój adres e-mail, Ty zaś nie wyrazisz sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci ofert i informacji związanych z zakupionymi produktami lub usługami pocztą elektroniczną w nieregularnych odstępach czasu lub w zależności od potrzeb. Naszym celem jest zapewnienie lub optymalizacja wydajności i trwałości zakupionego produktu lub usługi w dłuższej perspektywie czasu.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na podany poniżej adres e-mail lub klikając odpowiedni link w reklamowej wiadomości e-mail, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji danych według stawek podstawowych.

3.7.8 Google Analytics

Google Analytics, usługa analizy internetowej firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwanej dalej „Google”) służy do projektowania i ciągłego optymalizowania naszych stron internetowych. W tym celu tworzone są poddane pseudonimizacji profile użytkowników i stosowane pliki cookie (patrz  3.6). Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące użytkowania niniejszej witryny, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • zastosowany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp i adres IP,
 • czas zapytania serwera,

są przesyłane do serwera Google w USA i mogą być tam ewentualnie przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania z witryny internetowej, do sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu do celów badania rynku i projektowania stron internetowych odpowiednio do potrzeb. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Adres IP użytkownika nie jest w żadnym wypadku łączony z innymi danymi firmy Google. Adresy IP są anonimizowane, nie jest więc możliwe ich przypisanie (maskowanie adresów IP, „anonymizeIp”).

Instalację plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki. Podkreślamy jednak, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie.

Można też wyłączyć rejestrację danych wygenerowanych przez plik cookie i danych dotyczących używania witryny internetowej przez użytkownika (w tym Twojego adresu IP) oraz zapobiec ich przetwarzaniu przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną po kliknięciu następującego linku: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, może być również uniemożliwienie gromadzenia danych przez Google Analytics. W tym celu należy kliknąć ten link: 

wyłączyć z Google Analytics

Spowoduje to zapisanie pliku cookie opt-out, który uniemożliwi rejestrowanie Twoich danych podczas wizyt w tej witrynie internetowej w przyszłości: Plik cookie opt-out obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko w naszej witrynie internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie z tej przeglądarki, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć w Pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Google Analytics deaktivieren

Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

3.7.9 Google Tag Manager

Menedżer Tagów Google nie analizuje danych ani nie gromadzi danych osobowych. Jest to dodatek do Google Analytics (patrz rozdział 3.7.8), który może przekazywać informacje na temat interakcji użytkownika z Google Analytics, a jednocześnie zredukować nakłady administracyjne na stronach internetowych.

3.7.10 Google Dynamic Remarketing

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji remarketingu firmy Google Inc. („Google”). Funkcja ta służy do wyświetlania interesujących reklam dla osób odwiedzających witrynę w ramach sieci reklamowej Google. Przeglądarka użytkownika przechowuje na jego komputerze tzw. pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie odwiedzającego, kiedy odwiedza on strony należące do sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać odwiedzającemu reklamy dotyczące treści, które były wcześniej dostępne na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google. Zgodnie z informacjami podanymi przed Google, firma ta nie gromadzi podczas tego procesu żadnych danych osobowych. Jeśli jednak nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, możesz ją wyłączyć, zmieniając odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można wyłączyć stosowanie plików cookie dla reklamy opartej na zainteresowaniach, oferowanej w ramach inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji remarketingu Google i polityki prywatności Google, odwiedź stronę http://www.google.com/privacy/ads/.

3.7.11 Google AdWords UserList

Google AdWords UserList pozwala na skierowanie remarketingu Google (patrz rozdział 3.7.9) do poszczególnych grup docelowych, np. odwiedzających, którzy założyli konto użytkownika lub przeglądali określone grupy produktów. W tym procesie nie są przetwarzane żadne dane osobowe, które wykraczają poza dane dotyczące remarketingu.

3.7.12 DoubleClick Ad Exchange-Buyer

Jeśli DoubleClick Ad Exchange, usługa reklamowa firmy Google Inc, USA („Google”), umieszcza w tej witrynie internetowej reklamy (ogłoszenia tekstowe, banery itp.), przeglądarka użytkownika może ewentualnie zapisać

plik cookie wysłany przed Google lub inną firmę. Informacje przechowywane w plikach cookie mogą być zapisywane, gromadzone i analizowane przez Google lub inne firmy.

Ponadto usługa DoubleClick Ad Exchange wykorzystuje również tzw. „Web Beacons” (małe, niewidoczne grafiki), za pomocą których wykonywane są proste czynności, takie jak

rejestrowanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących odwiedzin witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie i/lub Web Beacon o korzystaniu przez Ciebie z tej witryny internetowej są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Uzyskane w ten sposób informacje Google wykorzystuje do analizy zachowania użytkowników w związku z reklamami DoubleClick Ad Exchange. Google może również przekazywać te informacje innym firmom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli firmy te przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Jeśli adresy IP są przesyłane i przechowywane w związku z tym procesem, ma to na celu jedynie zwalczanie i filtrowanie spamu lub oszustw (spam reklamowy i kliknięcie spamu). Dane te są dostępne wyłącznie dla zespołów ds. zwalczania nadużyć. Google nie łączy adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim dysku twardym i wyświetlaniu Web Beacons. W tym celu w ustawieniach przeglądarki należy wybrać opcję „nie akceptuj plików cookie” (np. w Internet Explorerze w menu „Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane”, w Firefoksie w menu „Przycisk menu / Ustawienia / Prywatność i bezpieczeństwo / Ciasteczka i dane stron”).

Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ads

3.7.13 Vimeo

Na tych stronach internetowych zintegrowaliśmy komponenty Vimeo. Vimeo jest internetowym portalem z filmami, który umożliwia wydawcom filmów zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie.

Operatorem Vimeo jest przedsiębiorstwo Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Przy każdym wejściu na jedną ze stron tej witryny internetowej, zarządzaną przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzania danych i na której zintegrowano komponent Vimeo (film Vimeo), odpowiedni komponent Vimeo automatycznie inicjuje pobranie określonych treści i przesłanie ich do przeglądarki internetowej w systemie użytkownika. Na serwery w USA przesyłany jest m.in. adres IP. W wyniku interakcji z wtyczkami Vimeo (np. kliknięcie przycisku start) informacje te są również przekazywane do firmy Vimeo i tam przechowywane. Więcej informacji na temat firmy Vimeo można znaleźć na stronie internetowej https://vimeo.com/de/about. W ramach tego procesu technicznego firma Vimeo jest informowana o tym, która podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez danego użytkownika.

Jeśli użytkownik ten jest jednocześnie zalogowany w serwisie Vimeo, firma Vimeo rozpoznaje, która podstrona witryny jest odwiedzana poprzez wywołanie podstrony zawierającej film Vimeo. Informacje te mogą być gromadzone przez firmę Vimeo i przypisywane do indywidualnego konta użytkownika Vimeo.

Za pośrednictwem komponentu Vimeo firma Vimeo będzie zawsze informowana o tym, że dany użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeśli w czasie odwiedzin jest zalogowany w serwisie Vimeo – niezależnie od tego, czy kliknie film Vimeo, czy nie. Jeśli dany użytkownik nie chce, aby takie informacje zostały przekazane firmie Vimeo, może uniemożliwić ich przekazanie, wylogowując się z konta Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Firma Vimeo może również korzystać z oprogramowania do śledzenia, takiego jak Google Analytics, w celu śledzenia aktywności użytkownika w związku z usługą Vimeo. Nie mamy na to żadnego wpływu ani dostępu do tych danych. Użytkownik może jednak, w sposób zbliżony do opisanego w niniejszej Polityce prywatności, wyłączyć śledzenie aktywności za pomocą dodatkowej wtyczki lub pliku cookie opt-out.

Opublikowane przez firmę Vimeo postanowienia dotyczące polityki prywatności, znajdujące się na stronie internetowej https://vimeo.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Vimeo.

3.7.14 Media społecznościowe

Oferujemy Ci kompleksowe wsparcie w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google Plus, Twitter, Xing, LinkedIN, Vimeo) na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO oraz, w razie potrzeby, możliwość nawiązania z nami osobistego kontaktu. Te usługi mediów społecznościowych gromadzą dane osobowe we własnym zakresie, np. za pośrednictwem utworzonego tam profilu użytkownika lub tzw. wtyczek społecznościowych, które są implementowane na stronach internetowych innych firm.

Dla naszej strony fanpage na Facebooku obowiązują dalsze postanowienia, które przedstawiamy w pkt. 3.7.15.

Dostęp do tych profili społecznościowych można uzyskać głównie za pośrednictwem osobnych linków znajdujących się w stopce naszych stron internetowych, w indywidualnych przypadkach poprzez wbudowane filmy Vimeo na poszczególnych podstronach naszej oferty. Kliknięcie takiego linku powoduje opuszczenie stron internetowych Grupy Weinig i przekierowanie do odpowiedniego dostawcy. Istnieje możliwość, że dostawca ten dowie się za pomocą adresu Referrer URL, że trafiłeś/trafiłaś do niego z naszej strony internetowej lub że odwiedziłeś/odwiedziłaś nasze strony internetowe.

Jeśli jesteś zalogowany/zalogowana w serwisie jednej z wyżej wymienionych firm, firmy te mogą przypisać odwiedziny do Twojego konta. Jeśli nie posiadasz konta w serwisie jednej z powyższych firm, mimo to firmy te mogą poznać i zapisać Twój adres IP i/lub zidentyfikować Cię za pomocą plików cookie.

Dlatego nie można wykluczyć, że każdy użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową jest rejestrowany przez wymienioną powyżej firmę na podstawie swojego adresu IP i wywołanego adresu URL, nawet jeśli nie jest on zarejestrowany i/lub zalogowany na koncie użytkownika w serwisie internetowym tej firmy.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez te firmy, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności podano w informacjach o ochronie danych osobowych:

3.7.15 Facebook fanpage

Nasza strona fanpage na Facebooku dostępna pod adresem facebook.com/weinig.ag jest udostępniana przez firmę Facebook i redagowana przez ww. podmiot odpowiedzialny (właściciel strony fanpage, zwany dalej „my“). 
 
Podmiotami wspólnie odpowiedzialnymi za naszą stronę Facebook fanpage w rozumieniu artykułu 26 Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych są


Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin 2
Irlandia
(zwane dalej „Facebook“)

i

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Niemcy.


Polityka prywatności firmy Facebook dostępna jest na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 
Facebook przetwarza Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę fanpage. To, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Facebooka i jakie masz wobec Facebooka prawa do ochrony swoich danych, możesz znaleźć w polityce prywatności firmy Facebook, dostępnej pod powyższym linkiem. Jako właściciel strony fanpage nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez firmę Facebook.
 
Facebook zapewnia właścicielowi strony fanpage następujące możliwości ustawień lub dostęp do następujących danych:

Możemy ustawić dla naszej strony fanpage lub dla poszczególnych postów opublikowanych na niej grupę docelową, do której chcemy dotrzeć. Ustawień dokonuje się w oparciu o ogólne parametry (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), które pozwalają na kierowanie naszych treści do określonych grup. W oparciu o opcje ustawień umożliwione przez firmę Facebook nie jesteśmy w stanie adresować treści do poszczególnych osób, ani zidentyfikować tych osób.

Facebook zapewnia nam dostęp do analiz statystycznych, które dostarczają informacji o korzystaniu z naszej strony fanpage. Analizy, które są dla nas widoczne, nie pozwalają nam na indywidualne analizowanie zachowań poszczególnych użytkowników. Możemy mieć wgląd jedynie w zagregowane dane (w tym liczbę odwiedzin, polubień, osób obserwujących, region pochodzenia, grupę wiekową, płeć), które dostarczają informacji o naszych odbiorcach i korzystaniu z naszej strony fanpage.

Więcej informacji na temat statystyk dostarczanych przez Facebooka można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Ponadto właściciel strony fanpage nie może wpływać na przetwarzanie danych przez firmę Facebook. Przetwarzamy te dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO), aby lepiej zrozumieć i zoptymalizować korzystanie z naszej strony fanpage.
 
Jeśli wyślesz nam wiadomości za pośrednictwem Facebooka, otrzymamy z Facebooka następujące dane:

 • Wpisana wiadomość
 • Imię i nazwisko
 • Zdjęcie profilowe
 • Załączniki
 • Wiadomości głosowe

Te dane osobowe zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania.
Jeśli skontaktujesz się z właścicielem strony poprzez e-mail lub inne funkcje Facebooka (np. komentarze), podane przez ciebie informacje, a także twoja nazwa użytkownika i inne informacje dotyczące twojego korzystania ze stron Facebooka zostaną zapisane. Odnośnie przetwarzania danych przez Facebooka możesz zapoznać się z polityką prywatności firmy Facebook, dostępną pod powyższym linkiem. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przetworzenia Twojego zapytania w obrębie grupy przedsiębiorstw. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim, chyba że Twoje zapytanie tego wymaga. W razie wątpliwości wyraźnie Cię o tym poinformujemy.

3.7.16 HERE

Nasza strona internetowa korzysta za pośrednictwem API z usługi map WeGo firmy HERE Global B.V. i firm z nią związanych, w tym podwykonawców, (HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia, zwanej dalej „HERE”). Jeśli uzyskasz dostęp do części tej witryny, które korzystają z tej usługi do wyświetlania map lub obliczania tras, Twój adres IP i wszelkie inne dane z przeglądarki zostaną przesłane do firmy HERE. HERE deklaruje przy tym, że dalsze przekazywanie danych następuje wyłącznie do takich stron trzecich lub dostawców usług, którzy oferują co najmniej równoważny poziom ochrony danych, jak HERE lub którzy muszą otrzymać dane ze względu na zobowiązania prawne. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie atrakcyjną prezentacją naszych ofert internetowych i łatwą lokalizacją miejsc wskazanych na naszej stronie internetowej, podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. W celu opcjonalnego obliczenia trasy zostaniesz przekierowany na strony firmy HERE. Twój adres zostanie wprowadzony bezpośrednio w usłudze HERE, grupa Weinig nie będzie miała dostępu do tych danych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy HERE (https://legal.here.com/pl-pl/privacy/policy). Firma HERE wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w razie pytań dotyczących tej usługi. Dane kontaktowe można znaleźć również w polityce prywatności.

3.7.17 Google Optimize (Google, Inc.)

Google Optimize to narzędzie testowe firmy Google, które można wykorzystywać na stronie weinig.de w celu optymalizacji stron i poprawy komfortu użytkowania. Google Optimize umożliwia jednoczesne odtwarzanie różnych wersji danej strony. Pozwala to ocenić, który wariant najlepiej spełnia życzenia i oczekiwania naszych użytkowników.

Pobierane dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania
Miejsce przetwarzania strony: USA
Polityka prywatności: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Rezygnacja/wyłączenie śledzenia: poprzez funkcję rezygnacji z Google Analytics (3.7.8)

4 Czas przechowywania danych

Zasadniczo dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel ich gromadzenia został osiągnięty lub upłynął termin określony w przepisach prawa. Jeśli, na przykład, zamówiłeś/zamówiłaś materiały informacyjne, usuniemy Twoje dane osobowe po wysłaniu tych materiałów. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi faktury muszą być przechowywane przez okres dziesięciu lat, nawet jeśli podane są dane osobowe (np. osoba kontaktowa, odbiorca towaru itp.).

Dane zostaną usunięte najpóźniej na początku roku finansowego następującego po wygaśnięciu przewidzianego okresu przechowywania.

5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie jest przeprowadzane zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o zgromadzone dane osobowe.

6 Bezpieczenestwo danych

W przypadku naszej witryny stosujemy najczęściej używaną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Ikona klucza lub zamkniętej kłódki na pasku stanu przeglądarki informuje o tym, czy dana strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

7 Aktualność i zmiana niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i odpowiada stanowi z maja 2018 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszej Polityki prywatności. Aktualną Politykę prywatności można w każdej chwili pobrać na stronie internetowej www.weinig.com/de/datenschutz.html i wydrukować.

8 Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie ochrony danych

W przypadku pytań, próśb o informacje, wniosków, skarg lub krytycznych uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod poniższym adresem. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można również skontaktować się bezpośrednio z zespołem ds. ochrony danych osobowych Grupy Weinig.

Zespół ds. ochrony danych
Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Niemcy
datenschutz@weinig.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych
HOLZ-HER Gmbh
Plochinger Straße 65
72622 Nürtingen
Niemcy
datenschutzbeauftragter@holzher.com

Informujemy, że możemy skontaktować się z Tobą w inny sposób w celu zatwierdzenia Twojego zapytania i przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. W ten sposób staramy się zapewnić, że żadna informacja nie zostanie przekazana nieupoważnionym osobom trzecim.

9 Właściwy organ nadzoru

W przypadku skarg można w każdej chwili skontaktować się z właściwym organem nadzoru:

Pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności Informacji w danym niemieckim kraju związkowym:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

 

Ładunki...
WEINIG PROFIMAT 30 UND 50
JETZT IHREN PREIS ERFAHREN
Ihr Preis